Walaupun penjagaan telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat di laman web ini, Kumpulan Genting tidak boleh dan akan bertanggungjawab atas kesilapan atau pengecualian.

Kumpulan Genting tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan bahan atau kebolehpercayaan sebarang nasihat, pendapat, kenyataan atau maklumat lain yang dipaparkan atau diedarkan melalui tapak. Anda mengakui bahawa sebarang pergantungan pada mana-mana pendapat, nasihat, kenyataan, memorandum atau maklumat sedemikian adalah atas risiko anda sendiri. Kumpulan Genting berhak pada bila-bila masa dan tanpa notis untuk meningkatkan, mengubah suai, mengubah, menggantung atau menghentikan secara kekal semua atau mana-mana bahagian laman web ini dan untuk menyekat atau melarang akses kepadanya.

Anda tidak boleh menawarkan untuk dijual atau menjual atau mengedarkan melalui mana-mana medium, mana-mana bahagian laman web ini atau kandungannya.

Anda tidak boleh menjadikan mana-mana bahagian tapak web tersedia sebagai sebahagian daripada laman web lain, sama ada melalui pembingkaian hiperpautan di Internet atau sebaliknya melainkan anda telah diberi kuasa untuk berbuat demikian secara bertulis oleh Kumpulan Genting.