Genting Points Expiry


Tích lũy 1GP trước ngày 31.12.2023

Đây là một lời nhắc nhở rằng bạn còn lại Genting Point (GP) sẽ sớm hết hạn.

Đừng lãng phí thu nhập GP của bạn - chỉ cần kiếm 1GP trước ngày hết hạn để duy trì hiệu lực GP của bạn trong ba năm nữa.


Làm thế nào để kiếm điểm Genting (GP)?

Bước 1:
Xuất trình thẻ Genting Rewards của bạn
Kiếm 1GP với mỗi RM100 chi tiêu tại các cửa hàng tham gia

Bước 2:
Kiểm tra điểm của bạn
Đăng nhập vào iKiosk, ứng dụng di động Resorts World Genting hoặc trang web Genting Rewards để theo dõi số dư của bạn


Điều khoản &� Điều kiện

  1. Điểm Genting (GP) được tích lũy trong tài khoản của thành viên Genting Rewards sẽ được duy trì trong tài khoản cho đến khi đổi hoặc cho đến khi hết hạn, tùy điều kiện nào xảy ra trước.
  2. GP sẽ hết hạn mà không có bất kỳ GP nào kiếm được trong vòng ba (03) năm. GP còn lại sẽ hết hạn vào tháng sinh nhật của bạn như đã đăng ký với Genting Rewards.
  3. Thời hạn GP của bạn được gia hạn thêm ba (03) năm với mỗi giao dịch để kiếm GP.
  4. Việc không kiếm được GP trước ngày hết hạn khiến Điểm Genting tích lũy trong tài khoản hết hạn.
  5. Genting Malaysia Berhad có quyền hết hạn GP theo quyết định riêng của mình.
  6. Trong trường hợp không gia hạn hiệu lực của GP của bạn, tất cả GP chưa sử dụng vào ngày hết hạn tương ứng có thể bị hủy bỏ mà không cần thông báo trước. Không có yêu cầu phục hồi nào sẽ được giải quyết và bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào cho việc tịch thu GP.
  7. Genting Malaysia Berhad có quyền xem xét và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào.

 

GENTING REWARDS FAQ